La perspectiva integrada com a nou paradigma del desenvolupament urbà sostenible: una aproximació a partir de la iniciativa comunitària URBAN

Autores/as

  • Aaron Gutiérrez Palomero

DOI:

https://doi.org/10.5821/ctv.7589

Resumen

Un dels efectes més notables de la reestructuració econòmica viscuda a Europa durant les darreres dècades ha estat la intensificació dels processos de pobresa urbana i exclusió social. El que ha comportat el reforçament i agudització de les desigualtats socials i la segregació espacial, consolidant-se així una realitat urbana dualitzada. Les situacions d’exclusió social han tendit a concentrar-se en aquelles àrees urbanes que pateixen majors processos de degradació, amb una qualitat de vida i unes oportunitats econòmiques sensiblement inferiors a la del conjunt urbà més proper. Per treballar en favor d’un model de desenvolupament urbà sostenible i socialment més just, així com per donar resposta als reptes i necessitats especials dels barris amb dificultats, s’estan implementant, en diferents ciutats europees, respostes conegudes com programes d’intervenció integral. Aquests programes recullen de forma explícita la voluntat d’actuar sobre les múltiples variables que configuren i expliquen les situacions de marginalitat urbana. No plantegen actuacions focalitzades en la transformació de l’espai físic, sinó que també atorguen una atenció especial als diferents factors que interaccionen en la configuració social i econòmica de l’espai urbà. La perspectiva integrada implica la superació del model clàssic de compartimentació sectorial. L’element que canalitza l’actuació pública no són les responsabilitats i fronteres competencials, sinó els dèficits i les oportunitats que manifesta una determinada àrea urbana. Aquest model d’intervenció ha assolit un creixent protagonisme, tant en l’agenda política de diferents Estats i regions europees, com en la pròpia UE. L’any 1994, la UE creà la Iniciativa Comunitària URBAN. El programa recollia com a objectius generals la necessitat de fer front a la degradació de la qualitat de vida en determinats espais de les ciutats i actuar en favor de la redinamització socioeconòmica i ambiental de les àrees urbanes amb dificultats. A través de dues edicions (1994-1999 i 2000-2006), URBAN ha permès cofinançar 188 programes en 15 Estats Membres. En aquesta comunicació es presentarà els resultats d’una recerca sobre la IC URBAN, tot centrant l’atenció de l’anàlisi en el model d’aproximació a la realitat urbana que planteja. Aquest model es caracteritza per la perspectiva integrada de les qüestions socials, econòmiques i medi ambientals com a mecanisme per donar una millor resposta als problemes locals. Finalment, s’interpretarà l’impacte assolit per URBAN, emprant com a indicador l’anàlisi de diferents casos d’estudi de ciutats angleses, espanyoles, franceses i italianes

Número

Sección

Artículos