Zheng, Qianhui, Universidad politécnica de Catalunya, China