Cantonades metropolitanes, racons domèstics: sobre la condició d’urbà de l’espai de la mobilitat

Joan Moreno Sanz

Resumen


Les xarxes del transport esdevenen elements estructurants per al
desenvolupament del territori metropolità. Sovint els criteris per al
disseny d’aquestes xarxes es basen en la seguretat dels usuaris i
l’eficiència econòmica. En el cas de la mobilitat segregada, xarxa
ferroviària i xarxa viària d’altes prestacions, les sol·licitacions tècniques
del traçat generen certa fricció amb el territori de suport. L’espai de la
mobilitat, més enllà dels límits de la plataforma viària o de les reserves
legals, hauria d’assumir l’acord entre la xarxa i el territori.
La segregació funcional d’activitats i mobilitats ha estat el fonament
de les polítiques urbanístiques de la segona meitat del segle XX.
Compatibilitzar el dret a la mobilitat i el dret al territori implica posar
en relació el desenvolupament social i econòmic amb el reconeixement
de les qualitats pròpies d’aquestes regions. La coordinació entre
sistemes de transport, accessos, i les activitats antròpiques hauria de
permetre optimitzar-ne l’ús i minimitzar l’impacte.
Els nodes de transvasament o intercanviadors esdevenen espais de
centralitat en el territori: noves cantonades metropolitanes. Espais per a
l’intercanvi que participen d’una doble realitat: la de la xarxa i la del
territori. La condició d’urbanitat del node dependrà de la seva capacitat
d’establir acords, tant amb el medi com amb els usuaris, tant a escala
metropolitana com local. L’apropiació cívica de l’espai de la mobilitat
es fonamentaria en el reconeixement de la seva domesticitat, en la
interacció efectiva entre espai col·lectiu i individu.
El Randstad-Holland és un cas excepcional de metròpoli
policèntrica. Les xarxes han anat modelant, des del seu origen, un
territori fictíciament condicionat per la tabula rasa. Pensar el territori
del Delta des de les cantonades metropolitanes és un exercici de
reivindicació de la condició de lloc dels nodes infraestructurals. Una
estratègia implícita en l’estructura urbana històrica i identitària dels
Països Baixos.DOI: http://dx.doi.org/10.5821/qru.9544