Eines i indicadors per a la mesura del grau de sostenibilitat en la planificació territorial i urbanística

Autores/as

  • Esther Ferrer Pont
  • Blanca Botey Sánchez de Rojas
  • Francisco Cabrera Tosas
  • Gisela Lorán Benavent

DOI:

https://doi.org/10.5821/ctv.7538

Resumen

En aquest article es presenten un seguit d’eines i indicadors ambientals emprats habitualment per l’equip de Taller d’Enginyeria Ambiental, SL. en els estudis d’avaluació ambiental del planejament territorial i urbanístic. Els indicadors ambientals poden ser utilitzats per valorar alguns dels efectes derivats de la implementació d’un determinat pla sobre el territori, comparar els efectes ambientals probables generats per les diferents alternatives de zonificació i/o d’ordenació plantejades i, en darrera instància, poden contribuir a justificar la selecció de l’alternativa d’ordenació més sostenible des del punt de vista ambiental. L’article presenta diferents exemples d’eines i d’indicadors relacionats amb l’ús racional del sòl (l’índex d’ocupació urbana del sòl, l’índex de dispersió urbana, l’índex de fragmentació del paisatge i l’índex de conca visual lliure d’impacte), l’ús dels recursos naturals (l’índex d’ús d’aigües regenerades i la utilitat dels estudis d’assolellament en l’ús eficient de l’energia), i la prevenció de certs riscos ambientals (mesura del percentatge de superfícies inundables i el nombre de persones o habitatges exposats a nivells sonors alts). Es comparen els resultats obtinguts d’alguns d’aquests indicadors per a diferents models de desenvolupament urbanístic, considerant models més dispersos i altres de compactes. En darrer lloc, es valora la seva utilitat en el procés de selecció d’alternatives d’ordenació territorial i urbanística i la seva idoneïtat per valorar el grau de compliment d’objectius ambientals, tenint en compte la interpretació dels resultats obtinguts.

Número

Sección

Artículos